15:15 | 20/02/2020

10 năm thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020

Bảo tồn và phát huy văn hoá các dân tộc thiểu số đạt nhiều kết quả quan trọng

(LV) - Việc bảo tồn, phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số là nhiệm vụ cấp thiết, có ý nghĩa chiến lược cần phải tiếp tục thực hiện thường xuyên và lâu dài. Đảng và Nhà nước ta luôn có những chủ trương, chính sách nhằm ưu tiên, phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi với quan điểm chỉ đạo xuyên suốt: các dân tộc trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và cùng tiến bộ.

Trong 10 năm thực hiện Chiến lược công tác bảo tồn, kế thừa và phát huy ác giá trị tốt đẹp của văn hóa dân tộc đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: Hàng nghìn di tích lịch sử - văn hóa đã được xếp hạng, tu bổ, tôn tạo, đã trở thành những điểm du lịch - văn hóa đặc thù, gắn kết với những tuyến du lịch hấp dẫn, có tác dụng thúc đẩy kinh tế du lịch ở các địa phương. Nhiều lễ hội truyền thống, tập quán xã hội và tín ngưỡng, nghề thủ công truyền thống, nghệ thuật trình diễn dân gian có giá trị... đã và đang được phục hồi và phát triển. Nhiều nghệ nhân có tài năng xuất sắc, nắm giữ, có công bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đã được Nhà nước tôn vinh và có chính sách đãi ngộ phù hợp...

10 năm thực hiện chiến lược đã đạt được những kết quả quan trọng trong đó có bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc thiểu số
10 năm thực hiện chiến lược đã đạt được những kết quả quan trọng trong đó có bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc thiểu số.

Tổ chức ngày hội văn hóa khắp miền

Hàng năm, trên cả nước ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4) đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm, niềm tự hào về văn hóa các dân tộc, góp phần củng cố, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết, tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc.

Trong giai đoạn 2009 - 2019, có 24 Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc thiểu số theo khu vực và toàn quốc được tổ chức, qua đó, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết giữa các dân tộc, các địa phương trong cả nước; tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc giữ gìn và phát huy bản sắc, giá trị di sản văn hóa và truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Nhiều địa phương tổ chức thực hiện thành công các Liên hoan, Hội thi, Hội diễn tuyên truyền các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước. Giới thiệu, quảng bá, tôn vinh các di sản văn hóa phi vật thể, các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống của các dân tộc. Góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và cộng đồng về phát triển văn hóa, du lịch gắn với bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo văn hóa của nhân dân.

Bảo tồn đi đôi với truyền dạy

Chương trình mục tiêu phát triển văn hoá đã góp phần quan trọng nâng cao đời sống văn hoá tinh thần, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá các dân tộc, đặc biệt là các vùng khó khăn, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số. Công tác điều tra, sưu tầm, nghiên cứu, phổ biến các giá trị văn hóa, văn học nghệ thuật; phục dựng bảo tồn các lễ hội truyền thống đặc sắc có nguy cơ mai một, tạo môi trường văn hoá lành mạnh, xoá bỏ các hủ tục lạc hậu, tạo điều kiện để phát triển mô hình văn hóa - du lịch góp phần xoá đói, giảm nghèo cho đồng bào các dân tộc. Đến nay đã có hơn 80 lễ hội truyền thống tiêu biểu của các dân tộc được phục dựng, bảo tồn và phát triển đúng mục đích, phù hợp với từng dân tộc; triển khai “Dự án bảo tồn, phát huy giá trị làng truyền thống các dân tộc thiểu số” vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa nhằm tạo nên mô hình hiệu quả, thiết thực, đem lại lợi ích trên nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội, văn hóa tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên cả nước. Đã có hơn 30 làng, bản, buôn của 25 dân tộc thuộc 25 tỉnh đại diện cho các vùng, miền trên cả nước được hỗ trợ đầu tư bảo tồn. Các giá trị văn hóa phi vật thể như lễ hội, các làn điệu dân ca, dân vũ, dân nhạc, trang phục truyền thống, nghề truyền thống, những nét đẹp trong phong tục tập quán truyền thống của các dân tộc được bảo tồn, góp phần khơi dậy, hình thành mô hình phát triển kết hợp giữa văn hoá và du lịch, tạo điều kiện phát triển kinh tế tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Các hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam là một trong những minh chứng cho thấy hiệu quả của chiến lược
Các hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam là một trong những minh chứng cho thấy hiệu quả của chiến lược.

Chủ trì, phối hợp với các địa phương khảo sát và mở các lớp truyền dạy văn hóa truyền thống phi vật thể của dân tộc thiểu số có số dân rất ít người cho các dân tộc có số dân dưới 10 nghìn người tại các tỉnh Hà Giang, Lai Châu, Nghệ An, Kon Tum, Điện Biên, Lào Cai, Thái Nguyên, Quảng Bình... Các lớp này do các nghệ nhân, chủ thể của văn hóa các dân tộc, người nắm giữ kho tàng văn hóa phi vật thể trực tiếp tham gia truyền dạy cho thế hệ trẻ. Đây chính là một trong các hình thức mang lại kết quả tốt, có sức lan tỏa mạnh mẽ đối với các địa phương và nhất là đồng bào các dân tộc trong việc nâng cao ý thức tự giác giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình.

Công tác tuyên truyền nâng cao đời sống đồng bào

Thực hiện tốt Chương trình mục tiêu cấp sản phẩm văn hóa cho đồng bào dân tộc thiểu số, các xã khu vực III, các trường phổ thông dân tộc nội trú. Các sản phẩm đảm bảo tính thời sự, phù hợp, thiết thực với đối tượng hưởng lợi; phục vụ có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật và công tác văn hóa ở cơ sở; nội dung tuyên truyền tập trung vào việc bảo tồn, giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc, phù hợp đối tượng người dân miền núi, vùng dân tộc thiểu số và các ấn phẩm được in bằng song ngữ (tiếng dân tộc và tiếng phổ thông).

Múa Khua Luống của người Thái xứ Thanh đã được bảo tồn
Múa Khua Luống của người Thái xứ Thanh đã được bảo tồn.

Thực hiện Dự án cấp cho Đội tuyên truyền văn hóa 44 tỉnh/thành mua thiết bị cho các tổ, đội tuyên truyền văn hóa, sản xuất đĩa DVD ca nhạc, tiểu phẩm văn nghệ cấp cho các đơn vị, tổ chức liên hoan đội tuyên truyền văn hóa khu vực phía Bắc… Các Đội tuyên truyền văn hoá của các đồn biên phòng đã trở thành nòng cốt của phong trào văn hoá văn nghệ ở vùng biên giới, hải đảo, trở thành những người lính xung kích trên mặt trận văn hoá, bằng hình thức tuyên truyền, cổ động trực quan, những cuộc biểu diễn văn nghệ đã cải thiện rõ rệt mức hưởng thụ văn hoá của người dân vùng biên giới, hải đảo.

Hỗ trợ phát triển hệ thống vui chơi, giải trí cho trẻ em khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo: hỗ trợ mua trang thiết bị, tổ chức hoạt động phù hợp với lứa tuổi, tâm lý cũng như nhu cầu của thanh thiếu nhi, đồng thời đảm bảo an toàn, lành mạnh, phát triển toàn diện tinh thần cũng như thể chất cho thanh thiếu nhi, từ đó nhân rộng mô hình này đối với các địa bàn (huyện) trong tỉnh.

Tổ chức các cuộc thi cho các tác giả người dân tộc thiểu số sáng tác ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số miền núi; tổ chức cho Đội tuyên truyền văn hóa đi biểu diễn phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới, hải đảo góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, ổn định cuộc sống cho nhân dân, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Duy Linh

Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email    
Tiêu đề  


Captcha
Mã xác nhận  
Phản hồi  
 Off  Telex  VNI  VIQR
Tài liệu đính kèm: (.gif, .jpg, .png, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .zip, .rar)
 
Văn hóa đọc khởi sắc nhờ vận động xã hội/ Phôi pha văn hóa" cái đình"
Những phong tục lạ đón Tết Xuân ở vùng núi/ Đồng bào Giáy múa trống đón năm mới
Học tập phong cách trồng cây của Bác Hồ/ Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam: Xây dựng sản phẩm du lịch từ gốc
Di sản văn hóa đại đoàn kết/ "Ngôi nhà chung" tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.
Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam - Một thiết chế văn hóa lớn tại thủ đô Hà Nội/ Mùa về qua những sắc hoa tại "Ngôi nha chung".
Loading
Langvietonline.vn
1 2 3 4 5
Review This Site